Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Środowe Inspiracje
(tekst jednolity z dnia 17 lipca 2016 roku)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie Środowe Inspiracje, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się indywidualnym znakiem graficznym.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członkó Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 2. Tworzenie i organizowanie „Środowych Inspiracji” dla mieszkańców miast w Polsce i na świecie.
 3. Promocja idei „Środowych Inspiracji”, aby Środa stała się Międzynarodowym Dniem Inspiracji – Wednesday The International Day of Inspiration.
 4. Promocja rozwoju osobistego w Polsce i na świecie.
 5. Edukacja i szkolenie osób zainteresowanych rozwojem osobistym.
 6. Stworzenie platform wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem osobistym.
 7. Zwiększenie dostępności szkoleń z zakresu rozwoju osobistego dla osób w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym.
 8. Uzyskiwanie korzystniejszych cen i warunków świadczenia usług oraz produktów przeznaczonych dla rynku rozwoju osobistego.
 9. Wypracowywanie i przestrzeganie zasad etyki.
 10. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji na rynku rozwoju osobistego.

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. Organizowanie i prowadzenie w różnych miastach w Polsce i na świecie, bezpłatnych, cyklicznych, cotygodniowych, inspiracyjnych spotkań w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, szkoleń, etc., pod nazwą „Środowe Inspiracje dla …(nazwa mieszkańców miasta)” np.: „Środowe Inspiracje dla Opolan czy Środowe Inspiracje dla Gdańszczan” (lub w języku angielskim) o tematyce związanej z szeroko rozumianym rozwojem osobistym;
 3. Organizowanie, eventów, kursów, szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji, prelekcji oraz innej działalności edukacyjnej o tematyce związanej z szeroko rozumianym rozwojem osobistym;
 4. Działalność wydawniczą opartą o media tradycyjne i internetowe związaną z celami Stowarzyszenia;
 5. Tworzenie platform wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 6. Organizowanie i popieranie współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 7. Negocjacje z dostawcami usług i produktów związanych z rynkiem rozwoju osobistego;
 8. Wydawanie certyfikatów, zaświadczeń dla członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

 

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, chcąca korzystać w pełni z oferty Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca członkiem zwyczajnym, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.

§11

 1. Członkowie zwyczajni oraz honorowi mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  5. używania znaku i logo Stowarzyszenia „Środowe Inspiracje”.
 2. Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek.

§12

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  2. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
  1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek

§13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
   2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członkó Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§15

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Członkiem Władz Stowarzyszenia może być jedynie członek zwyczajny lub honorowy Stowarzyszenia.

§16

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§17

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

§18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członkó
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Termin i miejsce Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą listowną lub elektroniczną. W drugim terminie, zwoływanym nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków może obradować przy obecności co najmniej 7 członków uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin obrad Walnego Zebrania Członkó
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej do końca kwietnia każdego roku,
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
  8. ustalenie liczby członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd

§20

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się od jednego do trzech osób, w tym prezesa oraz – w razie ich powołania – wiceprezesa i skarbnika.
 3. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu.
 5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników oraz zespoły problemowe do prowadzenia określonych spraw. Zakres praw i obowiązków pełnomocników i zespołów problemowych określa pełnomocnictwo udzielone uchwałą Zarządu.

§21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  7. nadawanie statusu członka honorowego,
  8. zwoływanie Walnego Zebrania,
  9. powoływania pełnomocników oraz zespołów problemowych,
  10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  11. zatrudnianie pracowników oraz powoływanie biur

 

Komisja Rewizyjna

§22

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Jest organem kontroli odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. Walne Zebranie Członków podczas wybierania Komisji Rewizyjnej każdorazowo określa liczbę członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

§23

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  7. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§24

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, crowdfundingu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, granty.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Stowarzyszenie nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątek Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywać majątek Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. kupować towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

§25

 1. Do reprezentacji Stowarzyszenia wystarczające jest oświadczenie woli jednego członka Zarządu. Jednakże nabywając prawa lub zaciągając zobowiązania majątkowe o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa Zarząd po uzyskaniu zgody całego Zarządu wyrażonej w uchwale.
 2. Zawierając umowę o pracę, umowę zlecenia lub umowę o dzieło na rzecz Stowarzyszenia oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu.
 3. Zawarcie umowy o pracę na rzecz Stowarzyszenia pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem jest dopuszczalne. W takim przypadku oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają wszyscy pozostali członkowie Zarządu. W takim przypadku wymagana jest zgoda całego Zarządu wyrażona w uchwale.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§26

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności co najmniej 7 członków uprawnionych do głosowania.

§27

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób oraz określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.